'Poetry is to prose as dancing is to walking'. John Wain
Do you think John danced Tango?